Markus Pizzeria

Gorgonzola 3

13C Gorgonzola 3

Kondyrfilet, løg og gorgonzola.
Alm. 83,00
 
Fam. 165,00